Rezultatet e Kërkimit

VKM Nr. 215, datë 31.3.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, NË BASHKITË LEZHË DHE KURBIN, DHE CAKTIMIN E TYRE SI NJËSI ZBATUESE