Buxheti Gjyqësor

Buxheti është kategori informacioni në databazën Akses Info Drejtësi. Këtu janë vendosur dokumente që përkojnë me buxhetin e Sektorit Drejtësi planifikim, konsolidim dhe auditime.

Draft detajimi I buxhetit ne investime per KLGJ-ne për vitin 2020 - Këshilli i Lartë Gjyqësor

Pasqyra nr. 1 varianti final- Detajimi investimeve KLGJ bashkelidhur Vendimit Nr.71 datë 20.02.2020

Më shumë

Vendim i KLGJ-së Nr. 71, datë 20.02.2020

Për Detajimin e Buxhetit në Shpenzime Kapitale për Sistemin Gjyqësor, për Vitin 2020

Më shumë