Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 581, datë 31.8.2022

Për përcaktimin e autoritetit kontraktor, për të ndërmarrë procedurat, për dhënie me Koncesion/PPP për projektin “Për ofrimin e shërbimeve të infrastrukturës së çelësave publikë (PKI)”

VENDIM Nr. 569, datë 25.8.2022

PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE, TË DOKUMENTACIONIT DHE TËMASËS SË KOMPENSIMIT PËR SHOQËRITË E TRANSPORTIT TË LINJAVEQYTETASE, RRETHQYTETASE DHE NDËRQYTETASE, PJESË E PAKETËSANTIKRIZË, FAZA II

VKM Nr. 530, datë 29.7.2022

Për përcaktimin e një sektori shtesë që jepet me koncesion/ partneritet publik privat

VKM Nr. 545, datë 29.7.2022

Për transferimin në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të pronave të paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale 1739, Bashkia Himarë, për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “White Roads Hotel”

VENDIM Nr. 536, datë 29.7.2022

PËR MIRATIMIN E PROJEKTDOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2023–2025

VKM Nr. 499, datë 27.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), njësia administrative Laç dhe Mamurras, Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese