Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 180, datë 30.3.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit në Bashkinë Krujë

VKM Nr. 181, datë 30.3.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkitë Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Krujë

VKM Nr. 182, datë 30.3.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 307, datë 16.4.2020, të Këshillit Të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e ndërtimit dhe të rikonstruksionit të infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”, të ndryshuar

VKM Nr. 183, datë 30.3.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar

VKM Nr. 184, datë 30.3.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike, si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”, të ndryshuar

VKM Nr. 185, datë 30.3.2022

Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 360, datë 16.6.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të dy objekteve arsimore në Bashkinë Rrogozhinë dhe caktimin e Bashkisë Rrogozhinë si njësi zbatuese”