Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së nr. 684, datë 12.7.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Ndriçim Troplini.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Ndriçim Troplini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.

Vendim i KPK-së nr. 683, datë 10.7.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Perparim Vukaj.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Perparim Vukaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 670, datë 01.6.2023.

Subjekti i Rivlerësimit: Z. Arben Mickaj, gjyqtar në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.

Vendim i KLGJ-së nr. 286, datë 29.05.2023

“Për caktimin e numrit të gjyqtarëve në Gjykatat Administrative të Shkallës së Parë”.

Vendim i KPK-së nr. 668, datë 26.5.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Hyrjet Lamaj.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Hyrjet Lamaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Vendim i KPK-së nr. 667, datë 26.5.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Lazer Sallaku.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Lazër Sallaku, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.