Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.319, datë 19.12.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Olger Eminaj”

Vendim i KLP-se Nr.320, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Dritan Gripshi, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat

Vendim i KLP-se Nr.321, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Rifat Kojku, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Diber

Vendim i KLP-se Nr.322, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Elion Mustafaj, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje

Vendim i KLP-se Nr.323, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Neritan hoxha, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec

Vendim i KLP-se Nr.324, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Xhevahir Lita, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukes