Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.308, datë 21.11.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Pierind Cukaj, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pukë

Vendim i KLP-se Nr.309, datë 21.11.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Genci Mane, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier

Vendim i KLP-se Nr.311, datë 21.11.2022

Për “Miratimin e rregullores “Për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve të komanduar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë””

Vendim i KLP-se Nr.291, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Miranda Bushi”

Vendim i KLP-se Nr.292, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Elion Mustafaj”

Vendim i KLP-se Nr.293, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Kledian Llaho”