Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.77, datë 24.04.2023

Per caktimin e përkohshëm te Z. Urim Buci, si drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës se Shkalles se Pare Diber

Vendim i KLP-se Nr.78, datë 24.04.2023

Per caktimin e përkohshëm te Z. Julian Cafka, si drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës se Shkalles se Pare Gjirokaster

Vendim i KLP-se Nr.79, datë 24.04.2023

Per caktimin e perkohshem te Znj. Pranvera Gruda, si prokurore ne Prokurorine prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem

Vendim i KLP-se Nr.80, datë 24.04.2023

Per caktimin e perkohshem te Znj. Elidjana Kasa (Morina), si prokurore ne Prokurorine prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem

Vendim i KLP-se Nr.81, datë 24.04.2023

Per caktimin e perkohshem te Z. Kujtim Basha, si prokuror ne Prokurorine prane Gjykates se Apelit te Juridiksionit te Pergjithshem

Vendim i KLP-se Nr.82, datë 24.04.2023

Për “Transferimin e përhershëm pa pëlqim të prokurorëve nga Prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallëve të Para të cilat shkrihen për efekt ristrukturimi”