Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.165, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Ajkuna Anxhaku

Vendim i KLP-se Nr.166, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Albulena Kulici

Vendim i KLP-se Nr.167, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Alisa Spahja

Vendim i KLP-se Nr.168, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Armida Kaci

Vendim i KLP-se Nr.169, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Besmira Vishe

Vendim i KLP-se Nr.170, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Blerina Musabelliu