Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.300, datë 10.11.2022

Për “Caktimin e anëtarit Alfred Balla për Komunikimin me Publikun dhe Median”

Vendim i KLP-se Nr.302, datë 10.11.2022

Për “Një ndryshim në vendimin nr.157, datë 27.06.2022, të këshillit “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës” të ndryshuar””

Vendim i KLP-se Nr.277, datë 24.10.2022

Për caktim të perkohshem te Z. Kujtim Basha, si prokuror ne Prokurorine prane Gjykates se Apelit Durres

Vendim i KLP-se Nr.278, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Suela Beluli”

Vendim i KLP-se Nr.279, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, zotit Skerdi Sinanaj”

Vendim i KLP-se Nr.280, datë 24.10.2022

për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, zotit Bruno Stërmasi”