Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.171, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Denisa Plaku

Vendim i KLP-se Nr.172, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Entela Hasmujaj

Vendim i KLP-se Nr.173, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Esmeranda Basho

Vendim i KLP-se Nr.174, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Griselda Haxhiaj

Vendim i KLP-se Nr.175, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Iva Harka

Vendim i KLP-se Nr.176, datë 12.07.2022

Për emërimin magjistrat të Znj. Ledjana Shkurti