Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.281, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, zotit Artid Canaj”

Vendim i KLP-se Nr.282, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, zonja Marilda Frashëri”

Vendim i KLP-se Nr.283, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, zonja Denada Xhera”

Vendim i KLP-se Nr.284, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, zonja Ankela Dake”

Vendim i KLP-se Nr.285, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e listës pjesore të kandidatëve për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023”

Vendim i KLP-se Nr.286, datë 24.10.2022

Për “Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Ornela Rrumbullaku”