Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 31/2022

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 3,DATË 12.3.2022, “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJINNR. 115/2021, ‘PËR BUXHETIN E VITIT 2022’”

LIGJNr. 127/2021

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 34,DATË 3.12.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISA NDRYSHIMENË LIGJIN NR. 137/2020, ‘PËR BUXHETIN E VITIT 2021’, TË NDRYSHUAR”

Ligj nr. 130, datë 20.12.2021

Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Ligji nr.137/2020, dt 16.12.2020

LIGJ Nr. 137/2020 PËR BUXHETIN E VITIT 2021

LIGJ Nr. 88/ 2019 datë 18.12.2019

PËR BUXHETIN E VITIT 2020

LIGJ Nr. 96/2019 datë 18.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 8, DATË 16.12.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR PËR SUBVENCIONIMIN E PAGESËS SË QIRASË SË BANESËS PËR FAMILJET E MBETURA TË PASTREHA, SI PASOJË E FATKEQËSISË NATYRORE, TËRMETIT TË DATËS 26.11.2019”