Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 115/2016 (i përditësuar)

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË
( shfuqizuar nene me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.41, datë 16.5.2017 dhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 78, datë 12.12.2017, ndryshuar me ligjin nr. 47/2019, datë 18.7.2019)

Ligji nr.45/2019

“Për Mbrojtjen Civile”

LIGJ 47/2019 date 17/07/2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 115/2016“PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË".

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 113
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 31/07/2019.

Ligj nr. 127, datë 15.12.2016

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 "Për taksat kombëtare", të ndryshuar.

LIGJ Nr. 115/2016 date 03/11/2016

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 231
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 01/12/2016

LIGJ Nr. 96/2016 datë 6.10.2016

PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marre ne:
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 208, Datë. 07/11/2016.