Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal i mbledhjes së Komisionit të Ligjeve datë 06.02.2024.

Rendi i ditës:
1. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për njohjen e së drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
2. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik.””.
3. Shqyrtimi i dekretit nr.10, datë 13.01.2023 “Për kthimin e ligjit nr. 93/2022 “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë””.

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 23.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
- Shqyrtim nen për nen i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 22.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
Seancë dëgjimore për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me:
1. Avokatin e Popullit
2. Ministrinë e Shtetit për Pushtetin Vendor
3. Shoqatën për Autonomi Vendore
4. Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë

Procesverbal i Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 22.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
- Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 13 nëntor 2023.
1. Seancë dëgjimore me aktorë të interesit, sipas kërkesës së sindikatave të arsimit, Federata e Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës dhe Sindikata e Pavarur e Arsimit të Shqipërisë, për të marrë pjesë në diskutimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” për arsimin.
2. Shqyrtimi dhe votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2024".

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 15.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 7.11.2023.
2. Seancë dëgjimore me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.

Provesverbal i Komisionit i për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 14.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Seancë dëgjimore me rektorët e universiteteve publike të rretheve për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
2. Seancë dëgjimore me rektorët e universiteteve publike të Tiranës për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
3. Seancë dëgjimore me Akademinë e Shkencave për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
4. Diskutimi dhe miratimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.