Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor KLGJ nr. 271, datë 25.5.2023

“Për fillimin e funksionimit të gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë të riorganizuar”.

Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor KLGJ nr. 272, datë 25.5.2023

“Për fillimin e funksionimit të gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnje”.

Vendim i KLGJ-së nr. 272, datë 25.05.2023

“Për fillimin e funksionimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Lushnjë”.

Vendim i KPK-së nr. 666, datë 25.5.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Bushi.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Miranda Bushi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Vendim i KPK-së nr. 664, datë 24.5.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Hysa.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Petrit Hysa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 662, datë 18.5.2023.

Subjekti i rivlerësimit: Z. Dashamir Alsula, ish- ndihmës ligjor në Prokurorinë e Përgjithshme.

Procesi i rivlerësimit është ndërprerë për shkak të dorëheqjes së subjektit.