Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.231, datë 16.09.2022

Per caktim te perkohshem te Z. Elion Mustafaj, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje

Vendim i KLP-se Nr.232, datë 16.09.2022

Për “Rillogaritjen e pagave për anëtarët dhe ish-anëtarët e KLP-së, për periudhën 01.01.2019 – 28.05.2021”

Vendim i KLP-se Nr.233, datë 16.09.2022

Për “Një ndryshim në vendimin nr. 157, datë 27.06.2022, të këshillit “Per praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës së magjistraturës””

Vendim i KLP-se Nr.234, datë 16.09.2022

Për “Shpalljen e vendit vakant për drejtues të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”

Vendim i KLP-se Nr.200, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Denis Hyka ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje.

Vendim i KLP-se Nr.201, date 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Matilda Fetau ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Kurbin.