Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së nr. 261, datë 16.05.2024

“Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, znj. {…}”.

Në ndjekjen e mbledhjes plenare të KLGJ datë 16.05.2024 nga stafi i Akses Drejtësi rezulton se magjistrati është Idush Maliqi.

Vendim i KPK nr. 763, datë 16.05.2024, për subjektin e rivlerësimit znj. Kaliona Nushi, me detyrë këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.

KPK ka vendosur: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Kaliona Nushi, këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese.

Njoftim vendimi i KPA-së datë 13.05.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Maho.

Në përfundim të gjykimit, trupi gjykues, bazuar në nenin 66, pika 1, shkronja “c” e ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në mënyrë unanime, vendosi:

– Prishjen e vendimit nr. 714, datë 15.11.2023, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
– Urdhërimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të vijojë procesin e rivlerësimit kalimtar për kërkuesin Besnik Maho, ish – gjyqtar.
– Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm.

Vendim i Komisionit Ad Hoc pranë Avokatit të Popullit datë 29.04.2024 për renditjen përfundimtare të kandidatëve për anëtarë të KLP dhe KLGJ nga radhët e avokatëve.

Vendimi është njoftuar në faqen zyrtare të Avokatit të Popullit datë 29.04.2024.

Komisioni Avokati i Popullit Ad Hoc pranë Avokatit të Popullit datë 29.04.2024 ka përditësuar listën e kandidatëve për anëtarë të KLP dhe KLGJ nga radhët e avokatëve drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm.
Lista u përditësua nga Komisioni Ad Hoc pranë Avokatit të Popullit në zbatim të vendimit nr. 6 (86-2024-44), datë 23.01.2024, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, Komisoni vijoi procedurën për verifikimin e kritereve profesionale dhe morale të kandidatit Saimir Kola, i cili ishte skualifikuar nga gara. Pas verifikimit të kritereve ligjore znj. Erinda Ballanca në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Pavarur Ad-Hoc, do t’i përcjellë Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit listën perfundimtare me renditjen e emrave të kandidatëve, duke përfshirë në të edhe kandidatin Saimir Kola.

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NGA AVOKATIA
1. Eris Hysi
2. Përparim Kalo
3. Erind Merkuri
4. Alban Alimema
5. Erind Gërmenji
6. Fatos Lazimi
7. Entela Shehaj (Memishaj)
8. Saimir Vishaj
9. Albana Tushe
10. Albens Tabaku
11. Klodian Gjermeni (Gjërmëni, Gjermëni)
12. Artan Reçi
13. Bledar Bajri (Boshnjaku)
14. Saimir Kola

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
1. Përparim Kalo
2. Erind Merkuri
3. Alban Alimema
4. Erind Gërmenji
5. Entela Shehaj (Memishaj)
6. Saimir Vishaj
7. Albens Tabaku
8. Artan Reçi
9. Bledar Bajri (Boshnjaku)
10. Saimir Kola

(listë përfundimtare; vendim; raport vlerësimi; sekretari i përgjithshëm Genc Gjonçaj; komisoni Ad Hoc; Avokati i Popullit; kandidat për KLGJ; kandidat për KLP' avokat; avokatia; institucionet e reja të drejtësisë; reforma në drejtësi).

Njoftim vendimi i KPA datë 19.04.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Artor Ylli.

KPA ka vendosur: Mospranimin e kërkesave të kërkuesit Artor Ylli për rishikimin e vendimit nr. 31, datë 20.11.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, të regjistruara me nr. 2 – 4/ 2019 (JR), datë regjistrimi 10.01.2022, dhe nr. 143/ 2 prot., datë 14.02.2024.

Vendim i KLGJ-së Nr. 201, datë 17.04.2024

“Për caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates znj. {…} me funksion gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan”.