Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.324, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Xhevahir Lita, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukes

Vendim i KLP-se Nr.325, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Znj. Pranvera Gruda, si prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Apelit Shkoder

Vendim i KLP-se Nr.326, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Kleanth Zeka, si drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlore

Vendim i KLP-se Nr.327, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Znj. Elida Hoxhaj, si prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Apelit Vlore

Vendim i KLP-se Nr.328, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Isa Jata, si prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tirane

Vendim i KLP-se Nr.329, datë 19.12.2022

Për caktim të përkohshëm të Z. Kasem Berberi, si prokuror i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tirane