Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.330, datë 19.12.2022

Për “Mbarimin e statusit të magjistratit të Z. Edmond Kariqi”

Vendim i KLP-se Nr.331, datë 19.12.2022

“Fillimin e verifikimit të kandidatit Gazmend Frengu për plotësimin e kushteve ligjore të kandidimit për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele për një vend vakant në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër”

Vendim i KLP-se Nr.332, datë 19.12.2022

Për “Shpalljen e pesë vendeve vakante për procedurën e transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”

Vendim i KLP-se Nr.333, datë 19.12.2022

Për “Pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit me detyrë, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë”

Vendim i KLP-se Nr.318, datë 16.12.2022

Për “Emërimin e Z. Altin Dumani si drejtues i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”

Vendim i KLP-se Nr.312, datë 30.11.2022

Për “Për një shtesë në vendimin nr. 95, datë 9.5.2022, “Për miratimin e Rregullores për Vlerësimin Etik dhe Profesional të Prokurorëve”, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”