Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.202, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Entela Hasmujaj ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder.

Vendim i KLP-se Nr.203, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Iva Harka ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe.

Vendim i KLP-se Nr.204, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Matilda Peza ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore.

Vendim i KLP-se Nr.205, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Ndricim Halilaj ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder.

Vendim i KLP-se Nr.206, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Besmira Vishe ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder.

Vendim i KLP-se Nr.207, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Vasjana Postol ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce.