Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.313, datë 30.11.2022

Për “Miratimin e programit që përcakton listën e prokurorëve, për të cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional individual përgjatë vitit 2023”

Vendim i KLP-se Nr.314, datë 30.11.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Naim Tota”

Vendim i KLP-se Nr.315, datë 30.11.2022

Për “Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Ylli Pjetërnikaj”

Vendim i KLP-se Nr.303, datë 21.11.2022

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Ritvan Suka”

Vendim i KLP-se Nr.304, datë 21.11.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, të zonjës Elida Grabovari”

Vendim i KLP-se Nr.306, datë 21.11.2022

Për “Miratimin e listës pjesore të kandidatëve për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar së Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023”