Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 651, datë 27.4.2023.

Subjekti i rivlerësimit: Z. Urim Buci, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.

Vendim i KPA- së nr. 19/2023 (JR), datë 26.04.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Arjan Qafa.

KPA ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 298, datë 17.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Arjan Qafa.

Vendim i KLP-se Nr.73, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë”

Vendim i KLP-se Nr.74, datë 24.04.2023

Për “Refuzimin e vlerësimit etik dhe profesional me kërkesë për vlerësim të përshpejtuar për prokurorin Genci Mane”

Vendim i KLP-se Nr.75, datë 24.04.2023

Për “Plotësimin e 1 (një) pozicioni pranë eurojust përmes procedurës së komandimit të prokurorëve”

Vendim i KLP-se Nr.76, datë 24.04.2023

Për “Ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të Z. Rifat Kojku, si drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës se Shkalles se Pare Diber”