Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.208, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Ajkuna Anxhaku ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore.

Vendim i KLP-se Nr.209, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Albulena Kulici ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder.

Vendim i KLP-se Nr.210, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Eni Culli ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Berat.

Vendim i KLP-se Nr.211, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Leonard Suci ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce.

Vendim i KLP-se Nr.212, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Esmeranda Basho ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Sarande.

Vendim i KLP-se Nr.213, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Ledjana Shkurti ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce.