Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.294, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar së Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, së zonjës Elda Goxhaj”

Vendim i KLP-se Nr.295, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e listës pjesore të kandidatëve për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar së Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2022-2023”

Vendim i KLP-se Nr.296, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokuroren Enkeleda Millonai”

Vendim i KLP-se Nr.297, datë 10.11.2022

Për “Miratimin e veprimtarisë jashtë funksionit për prokurorin Adnan Xholi”

Vendim i KLP-se Nr.298, datë 10.11.2022

Për “Mbarimin e statusit të magjistratit për Znj. Ida Ahmetlli”

Vendim i KLP-se Nr.299, datë 10.11.2022

Për “Shpalljen e vendit vakant për procedurën e transferimit nëpërmjet levizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër”