Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.83, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Teuta Rrudha”

Vendim i KLP-se Nr.84, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Elena Pelushi (Bakallbashi)”

Vendim i KLP-se Nr.85, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Oltiana Çifliku (Gjoni)”

Vendim i KLP-se Nr.86, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Alma Felaj”

Vendim i KLP-se Nr.87, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Ndriçim Troplini”

Vendim i KLP-se Nr.88, datë 24.04.2023

Për “Miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Saimir Hysa”