Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.220, datë 27.07.2022

Per caktimin e Znj. Alisa Spahja ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber.

Vendim i KLP-se Nr.221, datë 27.07.2022

Per caktimin e Z. Urim Kalia ne detyren e prokurorit ne Prokurorine prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber.

Vendim i KLP-se Nr.222, datë 27.07.2022

PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR NGRITJEN NË DETYRË NË SHKALLËT MË TË LARTA NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”

Vendim i KLP-se Nr.223, datë 27.07.2022

PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ÇLIRIM SINO, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER

Vendim i KLP-se Nr.224, datë 27.07.2022

PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS”

Vendim i KLP-se Nr.225, datë 27.07.2022

PËR “DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”