Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 776, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 166, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkinë Kamzë dhe caktimin e Bashkisë Kamzë, si njësi zbatuese

VKM Nr. 777, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 167, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Durrës, Vorë, Kamzë dhe Rrogozhinë”

VKM Nr. 778, datë 12.12.2022

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 181, datë 30.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në bashkitë Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Krujë”

VKM Nr. 780, datë 12.12.2022

Për disa ndryshime në vendimin nr. 503, datë 27.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Durrës, Vorë dhe Shijak”

VKM Nr. 782, datë 12.12.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit/riparimit të njësive individuale të banimit/njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Tiranë

VKM Nr. 783, datë 12.12.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në bashkitë Mirditë e Kamzë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar