Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 299, datë 11.5.2022

Për miratimin e kontratës së koncesionit/partneritet publik privat, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e “Portit të Integruar” në Triport Vlorë, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “Agbes Construcion” shpk, “Besta” shpk, “Premium Construction & Maintenance” shpk, “Ite Grup” shpk dhe “Arkonstudio” shpk

VKM Nr. 255, datë 29.4.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Durrës

VKM Nr. 238, datë 20.4.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit të Institutit të Policisë Shkencore dhe caktimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit si njësi zbatuese

VKM Nr. 239, datë 20.4.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Kavajë

VKM Nr. 240, datë 20.4.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të shkollës 9-vjeçare “Bago”, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese

VKM Nr. 68, datë 11.4.2022

Mbi kërkesën e koncesionarit “Teodori” shpk, për transferimin e plotë të licencës së shoqërisë koncesionare “Teodori 2003” shpk, nr. 87, seria pv09k, dhënë për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Zalli i Bulqizës” dhe hec “Ternovë”, tek shoqëria “Teodori” shpk