Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM nr. 129 date 03.03.2021

"Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Tiranë

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 36, Datë. 08/03/2021"

VKM nr. 130 date 03.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në Bashkinë Durrës

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 36, Datë. 08/03/2021

VKM nr. 131 date 03.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit ose riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkitë Kavajë dhe Mirditë

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 36, Datë. 08/03/2021

VKM nr. 132 date 03.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkinë Vorë

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 36, Datë. 08/03/2021

VKM nr. 133 date 03.03.2021

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e hartimit të projektit të parkut dhe kompleksit sportiv, në zonën e re për zhvillim të detyruar, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese

Botuar ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise Nr. 36, Datë. 08/03/2021

VKM Nr.122 Dt.03.03.2021

PER MIRATIMIN E KATEGORISE SE NDERTESAVE QE PERJASHTOHEN NGA LIGJI Nr.116 2016 PER PERFORMANCEN E ENERGJISE SE NDERTESAVE