Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 476, datë 13.7.2022

Për miratimin e kalimit të pasurive nr. 68/121/1, nr. 68/137/2 dhe nr. 5212/7/1, me sipërfaqe, përkatësisht 5532 m2, 2649 m2 dhe 593 m2, të ndodhura në zonën kadastrale 1739, nga pronë shtetërore, në pronë private, për shoqërinë “Green Coast” shpk, dhe miratimin e projektkontratës që do të lidhet për këtë qëllim, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe shoqërisë “Green Coast” shpk

VENDIM Nr. 465, datë 6.7.2022

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 175, DATË 8.3.2017, TË KËSHILLITTË MINISTRAVE, “PËR TRAJTIMIN ME PAGË DHE SHTESA MBI PAGË TËPUNONJËSVE MËSIMORË DHE TË PUNONJËSVE TË TJERË JOMËSIMORËNË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 466, datë 6.7.2022

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 555, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË PUNONJËSVE TË PERSONELITMJEKËSOR, TË PUNONJËSVE ME ARSIM TË LARTË DHE TË PUNONJËSVETË PERSONELIT TEKNIK TË SHKENCAVE MJEKËSORE, NË SISTEMIN EMINISTRISË PËRGJEGJËSE PËR SHËNDETËSINË, NË NJËSINË MJEKËSOREUSHTARAKE PRANË SPITALIT UNIVERSITAR TË TRAUMËS, NËSTRUKTURAT E TJERA TË FORCAVE TË ARMATOSURA DHE NËINSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE DHE SPITALINPËRKATËS”, TË NDRYSHUAR

VENDIM Nr. 468, datë 6.7.2022

PËR NJË SHTESË NË NUMRIN E PUNONJËSVE ORGANIKË TË MINISTRISË SË BRENDSHME, PËR VITIN 2022

VKM Nr. 445, datë 29.6.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e tri objekteve arsimore në Bashkinë Tiranë

VKM Nr. 446, datë 29.6.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës së ish-prefekturës, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese