Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 447, datë 29.6.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 150, datë 10.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të godinës administrative, në zonën e re për zhvillim të detyruar, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”

VENDIM Nr. 449, datë 29.6.2022

PËR RISHPËRNDARJEN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ORGANIKË DHE TËFONDEVE BUXHETORE NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE, PËR VITIN2022

VKM Nr. 428, datë 22.6.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 72, datë 3.2.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e ndërtimit të objektit ‘Poli i Ri Administrativ’, njësia administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 410, datë 15.6.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 1144, datë 24.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit ‘Atrium Center Thumana’, njësia administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Bashkisë Krujë si njësi zbatuese”

VKM Nr. 412, datë 15.6.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale, në Bashkitë Kamzë dhe Lezhë

VKM Nr. 391, datë 9.6.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për sistemimin e hapësirave publike brenda zonës së re për zhvillim, në fshatin Valias, Bashkia Kamzë, dhe caktimin si njësi zbatuese të Bashkisë Kamzë