Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 392, datë 9.6.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e përgatitjes së shesheve të ndërtimit, në Bashkinë Kurbin

VKM Nr. 394, datë 9.6.2022

Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Bashkisë Maliq, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Rozafa” shpk, si qiramarrës, për pasuritë e “Kombinatit të Sheqerit” sha, Maliq

VKM Nr. 372, datë 1.6.2022

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkitë Mirditë dhe Kamzë dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 360, datë 26.5.2022

Për miratimin e kontratës së koncesionit/partneritetit publik privat ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe shoqërisë “Gener 2” shpk, si koncesionari, dhe shoqërisë “G2 Infra” shpk, si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e aksit rrugor Thumanë–Vorë–Kashar

VKM Nr. 321, datë 18.5.2022

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 279, datë 12.5.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objektit socialkulturor, Pallati I Kulturës, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Bashkisë Shijak si njësi zbatuese”

VKM Nr. 291, datë 11.5.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 201, datë 25.3.2021, të këshillit të ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkitë Durrës dhe Kamzë”