Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 236, datë 14.4.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË GODINËS SË KOPSHTIT PUBLIK DHE TË GODINËS SË BASHKISË VORË, BASHKIA VORË, DHE CAKTIMIN E BASHKISË VORË SI NJËSI ZBATUESE

VKM Nr. 237, datë 14.4.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E HARTIMIT TË PROJEKTIT TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE/ PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME PËR KTHIMIN E STRUKTURËS SË OBJEKTEVE QË JANË KLASIFIKUAR SI OBJEKTE ME DËMTIME TË MËDHA STRUKTURORE OSE DËMTIME SHUMË TË RËNDA JOSTRUKTURORE NË BASHKINË VORË

VKM nr. 238 date 14.04.2021

PER PERDORIMIN E FONDIT TE RINDERTIMIT, PER FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TE 3 (TRI) OBJEKTEVE NE BASHKINE MIRDITE DHE CAKTIMIN E BASHKISE MIRDITE SI NJESI ZBATUESE

VKM Nr. 211, datë 31.3.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E SUPERVIZIMIT E TË KOLAUDIMIT TË OBJEKTEVE ARSIMORE DHE NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA (PALLAT), NË BASHKINË KAMZË

VKM Nr. 213, datë 31.3.2021

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 775, DATË 30.9.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT NGA BASHKIA DURRËS, MIRATUAR NË BUXHETIN E VITIT 2020, PËR FINANCIMIN E HARTIMIT TË PROJEKTPREVENTIVIT DHE RIFORCIMIN E HIDROVORIT TË DURRËSIT”

VKM Nr. 215, datë 31.3.2021

PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË BANESAVE INDIVIDUALE, NË BASHKITË LEZHË DHE KURBIN, DHE CAKTIMIN E TYRE SI NJËSI ZBATUESE