Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 555, datë 11.8.2011

“Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve të personelit mjekësor, të punonjësve të tjerë me Arsim të Lartë dhe të punonjësve të personelit teknik të shkencave mjekësore, në sistemin e Ministrisë përgjegjëse për Shëndetësinë, në njësinë mjekësore ushtarake pranë spitalit Universitar të Traumës, në strukturat e tjera të Forcave të Armatosura dhe në institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale dhe spitalin përkatës”, i përditësuar.

(ndryshuar me VKM nr. 527, datë 16.8.2012; nr. 1035, datë 27.11.2013; nr. 241, datë 18.3.2015; nr. 527, datë 18.6.2015; nr. 911, datë 21.12.2016; nr. 188, datë 15.3.2017; nr. 555, datë 29.9.2018; nr. 243, date 19.4.2019, nr. 564, datë 16.7.2020; nr. 1076, datë 24.12.2020; nr. 88, datë 17.2.2021; nr. 286, datë 19.5.2021, nr. 179, datë 30.3.2022; nr. 466, datë 6.7.2022; nr. 711, datë 11.11.2022; nr. 245, datë 20.4.2023).

VKM Nr. 277, datë 4.5.2023

Për një shtesë në vendimin Nr. 212, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”, të ndryshuar

VKM Nr. 234, datë 20.4.2022

“Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të Administratës Publike”, i përditësuar.

(ndryshuar me vendimin nr. 627, datë 28.9.20221 , nr. 45, datë 1.2.2023; nr. 242, datë 20.4.2023).

VKM Nr.748, datë 11.6.2009

“Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit akademik të institucioneve publike të Arsimit të Lartë”, i përditësuar.

(ndryshuar me VKM nr. 694, datë 18.8.20101 ; nr. 550, datë 11.8.2011 ; nr. 507, datë 1.8.2012 ; nr. 268, datë 29.3.2017 ; nr. 647, datë 5.10.2022 ; nr. 243, datë 20.4.2023).

VKM Nr. 245, datë 20.04.2023

Për disa ndryshime në vendimin nr.555, date 11.8.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve të personelit mjekësor, të punonjësve të tjerë me arsim të lartë dhe të punonjësve të personelit teknik të shkencave mjekësore, në sistemin e ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, në njësinë mjekësore ushtarake pranë spitalit universitar të traumës, në strukturat e tjera të forcave të armatosura dhe në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale dhe spitalin përkatës”, të ndryshuar

VKM Nr. 244, datë 20.04.2023

Për një ndryshim në vendimin nr. 920, datë 25.11.2020, të Këshillit të Ministrave “Për trajtimin me pagë e shtesa mbi pagë dhe përprocedurën e kompensimit financiar gjatë qëndrimit në punëtë punonjësve të Policisë së Burgjeve”, të ndryshuar