Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 500, datë 27.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të një objekti arsimor në Bashkinë Vorë dhe caktimin e Bashkisë Vorë si njësi zbatuese

VKM Nr. 501, datë 27.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), Bashkia Kurbin, dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese

VKM Nr. 502, datë 27.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), bashkia kurbin, dhe caktimin e bashkisë kurbin si njësi zbatuese

VKM Nr. 503, datë 27.7.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në Bashkitë Durrës, Vorë dhe Shijak

VKM Nr. 512, datë 27.7.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 514, datë 18.9.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto-Romanos – Kënetë dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit dhe caktimin e Bashkisë Durrës si njësi zbatuese”

VKM Nr. 494, datë 21.7.2022

Për disa ndryshime në vendimin nr. 861, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, “për transferimin, në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, të pronave të paluajtshme shtetërore, në zonën kadastrale nr. 8514, Bashkia Durrës, për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “Marina dhe Jahtet e Durrësit (Durrës Yachts & Marina)”, dhe për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga autoriteti portual durrës tek Ministria e Financave dhe Ekonomisë”