Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 186, datë 30.3.2022

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 587, datë 22.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e reja për zhvillim dhe rindërtim në të njëjtin truall”, të ndryshuar

VKM Nr. 163, datë 18.3.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e hartimit të projektit për rindërtimin e infrastrukturës ndërtimore e të rrjetit të jashtëm në IEVP Lezhë dhe caktimin e Drejtorisë Së Përgjithshme Të Burgjeve si njësi zbatuese

VKM Nr. 164, datë 18.3.2022

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 200, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkitë Mirditë dhe Kamzë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”

VKM Nr. 165, datë 18.3.2022

Për një shtesë në vendimin nr. 26, datë 20.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit/rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkitë Kamzë dhe Kavajë, dhe caktimin e tyre si njësi zbatuese”, të ndryshuar

VKM Nr. 166, datë 18.3.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkinë Kamzë, dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese

VKM Nr. 167, datë 18.3.2022

Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në Bashkitë Durrës, Vorë, Kamzë dhe Rrogozhinë