Akte Normative

AKT NORMATIV Nr.26, datë 22.6.2021

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.137/2020, “PËR BUXHETIN E VITIT 2021”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr. 34, datë 16.12.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr. 28, datë 2.7.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr.15, datë 15.4.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR

AKT NORMATIV Nr.6, datë 21.3.2020

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”

AKT NORMATIV Nr. 9, datë 16.12.2019

PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË NATYRORE