Udhëzime

URDHER NR.45 DT. 5.3.2020

PER NGRITJEN E GRUPIT NDERINSTITUCIONAL TE PUNES PER TERHEQJEN E DONACIONEVE NE KUADER TE PROCESIT TE RINDERTIMIT