Bujar Sheshi

Emër Mbiemër
Bujar Sheshi
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 19.12.2018 - 19.12.2023 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 2018 - aktualisht - Ekspert trajnues pranë Shkollës së Magjistraturës.
• 2015 – 2018 - Prokuror në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
• 2003 – 2015 - Prokuror Pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
• 2002 – 2003 – Këshilltar Juridik i Prokurorit te Përgjithshëm.
• 1998 – 2001 – Prokuror Pranë Gjykatës së Lartë.
• 1998 – 2001 – Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
• 1994 – 1997 – Avokat.
• 1992 – 1993 – Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
• 1988-1991 – Shef Sektori në Hetuesinë e Tiranës.
• 1984 – 1988 - Hetues në Hetuesinë e Përgjithshme.
• 1979 – 1984 – Hetues në Hetuesinë e Rrethit Fier.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1979 - Fakulteti i Drejtësisë, Shkolla e Lartë e MPB, Tiranë.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

• 21 maj 2015 – Trajnim me Temë “ Trajtim i Avancuar Për Çështje Të Etikës së Prokurorit. OPDAT, Prokuroria e Përgjithshme dhe Shkolla e Magjistraturës.
• 4 mars 2019 – Trajtim me Temë “ Teknika Legjislative”, Shkolla e Magjistraturës dhe EURALIUS.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 71, datë 24.10.2018, për konfirmimin në detyrë të rivlerësimit z. Bujar Sheshi, prokuror në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 71, datë 24.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Sheshi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

CV
Shkarko CV Bujar Sheshi
Dokumenta te tjera
  1. Vendim i KLP-së nr.14, datë 21.01.2019 "Për caktim në pozicion të përkohshëm".
  2. Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 71, datë 24.10.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Bujar Sheshi.
  3. Relacion i Prokurorisë së Përgjithshme "Mbi verifikimin e plotësimit të kushteve nga kandidatët për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
  4. Vendim i KPK-së Nr.71, Datë 24.10.2018 " Subjekti i rivlerësimit Bujar Sheshi prokuror në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda Tiranë".
  5. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", z.Bujar Sheshi, Prokuror në Prokurorinë e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
  6. Raport mbi Masat e Nevojshme dhe disa Rekomandime në lidhje me situaten e krijuar pas vendimit nr.12 datë 22.01.2019 të autoritetit për informim mbi dokumentet e Ish- Sigurimit të shtetit. - Komisioni i Pavarur për Koordinimin , Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të Ligjit nr.115/2016 " Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë".
  7. Vendim i KPL-së nr.1, datë 19.12.2018 "Për krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
  8. Vendim i KPL-së Nr.6 Datë 26.12.2018 "Për krijimin e Komisioneve të Përhershme pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë".
  9. Vendim i Komisionit të Mbledhjes së Prokurorëve pranë Prokurorisë së Përgjithshme nr. 3152/4, datë 12.12.2018 "Për rezultatin e zgjedhjeve dhe shpalljen e fituesve".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,