Sokol Ibi

Emër Mbiemër
Sokol Ibi
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.07.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit.
04.11.2013 - 18.07.2023 - Kryetar/ Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
14.11.2007 - 11.04.2013 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.
04.10.2006 - 14.11.2007 - Stazh Profesional/Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
05.07.2002 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2007- Shkolla e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 193, datë 06.09.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ibi, gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 193, datë 6.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ibi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore.
CV
Shkarko CV Sokol Ibi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 34, datë 26.01.2022 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, për kandidatin z. {…}”.
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 19, datë 17.01.2022 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 82, datë 26.02.2020, për kandidatin z. {…}”.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 356, datë 09.09.2021 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 4. Njoftim i KLGJ datë 28 korrik 2021.
 5. Vendim i KLGJ-së nr. 318, datë 22.07.2021 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, për kandidatin z. {…}”.
 6. Vendim i KLGJ-së nr.197, datë 12.05.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, për vitin 2019”.
 7. Vendim i KLGJ-së nr.196, datë 12.05.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 8. Vendim i KLGJ-së nr. 03, datë 08.01.2021 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 187, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 648, datë 29.12.2020 “Për kualifikimin e kandidatit z. {...} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative, të shpallura me vendimet nr. 82 dhe nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 10. Skeda e Pasurisë e z. Sokol Ibi, publikuar nga Reporter.al.
 11. Vendim i KLGJ-së nr.287, datë 29.05.2023 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën Administrative të Apelit, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 290, datë 06.07.2021, për kandidatin z. {…}”.
 12. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 17.07.2023.
 13. Vendim i KPK-së Nr: 193, datë 06.09.2019, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ibi, gjyqtar/kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
 14. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 193, datë 6.9.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ibi.
 15. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës z. Sokol Ibi, datë 26.04.2016 në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 16. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020 "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 17. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
 18. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,