Dritan Banushi

Emër Mbiemër
Dritan Banushi
Data e emërimit fillestar
1993-10-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër (Shkarkuar nga KPA me Vendim Nr. 18/2022 (JR) datë 08.06.2022).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.06.2004 e 08.06.2022- Gjyqtar, Gjykata e Apelit Gjirokastër.
05.07.2013 e në vazhdim -Gjyqtar, Gjykata e Apelit Gjirokastër.
29.10.1993-11.06.2004-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.06.1993 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 229 datë 28.01.2020 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Dritan Banushi, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 229, datë 28.01.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Banushi.
- Vendim i KPA-se Nr. 18/2022 (JR) datë 08.06.2022, përfshirë mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Dritan Banushi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,