Artur Kalaja

Emër Mbiemër
Artur Kalaja
Data e emërimit fillestar
2000-09-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë, emëruar me Dekretin nr.13173, datë 26.07.2021 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
26.07.2021 - aktualisht - Anëtar i Gjykatës së Lartë .
16.05.2006 - 26.07.2021 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
02.10.2001 - 16.05.2006 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
13.09.2000 - 02.10.2001 - Stazh Profesional pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009 - 2010 - "Master Shkencor në të Drejtën Civile", Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2001 - Shkolla e Magjistraturës.
05.07.1996 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

• Z. Kalaja ka kryer disa trajnime në fushën e së drejtës, brenda dhe jashtë vendit.
• Është certifikuar nga Këshilli i Evropës, Strasburg si "Trajner kombëtar për Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut".
• Prej disa vitesh është qenë ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 207, datë 08.11.2019 - Subjekti i rivlerësimit: z. Artur Kalaja, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Mosankim i vendimit nr. 207, datë 8.11.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Kalaja.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,