Gentjan Osmani

Emër Mbiemër
Gentjan Osmani
Data e emërimit fillestar
2003-10-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish- Anëtar Këshillit të Lartë të Prokurorisë. ( Vendim nr.161 i KLP-së datë 02.08.2019 Për deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për z. Gentjan Osmani, për shkak të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.12.2018 - 31.07.2019 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
prill 2015 - 12.12.2018 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
tetor 2013 - prill 2015 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan.
15.10.2003 - tetor 2013 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës - Profili "Prokuror".
04.07.2001 - Ka marrë titullin “Jurist” në Universitetin e Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 61, datë 02.08.2018, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Gentjan Osmani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP-së (Komisioner Darjel Sina) për Ankimin e vendimit Nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Osmani
- Vendim i KPA-së Nr. 20, datë 31.07.2019 ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.61/2018, të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit të KPK-së z. Gentjan Osmani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,