Maksim Qoku

Emër Mbiemër
Maksim Qoku
Data e emërimit fillestar
2018-12-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish -Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor (Perfunduar Mandati si anetar prane KLGJ-se).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Legal Aspects on the Harmonization of Albanian Legislation for Industrial Design Protection, Dr. Maksim Qoku, Lecturer at the Faculty of Law, University of Tirana
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Maksim Qoku
Dokumenta te tjera
  1. VENDIM i KLGJ-se Nr. 3, datë 20.12.2018 MBI ZGJEDHJEN E Z. MAKSIM QOKU ZËVENDËSKRYETAR TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
  2. Legal Aspects on the Harmonization of Albanian Legislation for Industrial Design Protection, Dr. Maksim Qoku, Lecturer at the Faculty of Law, University of Tirana
  3. Vendimi Kuvendit nr. 18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  4. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 15, datë 22.01.2019 - Mbi Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 59, datë 24.04.2019 - Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin e Statusit Individual dhe Karrierën e Inspektorëve të Ish-Këshillit të Lartë të Drejtësisë
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 66, datë 06.02.2020 - Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve Ligjore të Pranimit në Provimin e Pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për Vitin Akademik 2020- 2021, të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë
  8. Vendim i KLGJ-së Nr. 318, datë 19.12.2019 - Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,