Antoneta Sevdari (Bejko)

Emër Mbiemër
Antoneta Sevdari (Bejko)
Data e emërimit fillestar
2002-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Subjekt nën Vlerësim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit KPA. Rishikim Vlersimi i Mëparshëm pas Vendimit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (njoftim institucioni datë 11 mars 2024).

Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.12.2018 - 28.02.2019 - Anëtare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
2012 - 28.02.2019 - Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
01.10.2002 - 2012 - Prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.12.2006 - Ka marrë titullin “Administrator biznesi” në Fakultetin e Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës.
2003 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.07.1999 - Diplomuar me titullin “Jurist”, në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Subjekt nën Vlerësim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit KPA. Rishikim Vlersimi i Mëparshëm pas Vendimit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (njoftim institucioni datë 11 mars 2024).

- Kolegji i Posaçëm i Apelimit KPA, sipas njoftimit datë 11.03.2024 vendosi të pranojë kërkesën e znj. Sevdari për Prishjen e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019 ku ishte Shkarkuar nga Detyra.
- KPA do të marrë edhe një herë nën vlerësim subjektin.
- Kjo pas Vendimit të GJEDNJ, Sevdari kundër Shtetit Shqiptar, vendim ku pranohej pretendimi i subjektit kërkues se gjatë shqyrtimit në KPA është shkelur neni 8 i Konventës KEDNJ (dhjetor 2022).
- Znj. Sevdari kishte kaluar nivelin e parë të Vettingut në KPK datë 18 Korrik 2018.
- Me ankesë të Institucionit të Komisionerit Publik kundër vendimit konfirmues të KPK, KPA rishqyrtoi dhe shkarkoi Prokuroren Sevdari.
- Vendimi i KPA u bë pjesë e ankesës në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut (Strasburg) cka shënoi mundësinë e rivlerësimit në KPA.
- Seanca në KPA do të mbahet 17 prill 2024.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 42, datë 18.07.2018, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari, prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
- Njoftim i IKP-së (Komisioner Darjel Sina) për Ankimin e vendimit Nr. 42, datë 18.7.2018 të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari.
- Vendim i KPA-së Nr. 6, datë 28.02.2019 ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.42/2018, të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

CV
Shkarko CV Antoneta Sevdari (Bejko)
Dokumenta te tjera
 1. Vendimi nr. 40662/19 i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (European Court of Human Rights), Strasburg, 13 dhjetor 2022 - ANTONETA SEVDARI v. ALBANIA (vendimi në shqip, botuar në fletoren zyrtare nr. 64, datë. 14.04.2023 QBZ).
 2. Vendimi nr. 40662/19 i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (European Court of Human Rights), Strasburg, 13 dhjetor 2022 - CASE OF ANTONETA SEVDARI v. ALBANIA. (Vendimi në anglisht, pubikuar në faqen zyrtare të GJEDNJ).
 3. Vendim i Komisionit të Votimit për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, nr. 3152/4, datë 12.12.2018 “Për rezultatin e zgjedhjeve dhe shpalljen e fituesve”.
 4. Njoftim i KPA, znj. Antoneta Sevdari për regjistrimin e çështjes nr. 42-17/2018 (JR), datë 11.04.2023, që i përket kërkueses Antoneta Sevdari me objekt “Rishikimin e Vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nr. 6, datë 28.02.2019.”https://kpa.al/njoftim-1015/
 5. Njoftim i KPA-së datë 19.02.2024 për zhvillimin e seancës në dhomë këshillimi të çështjes me numër regjistri (JR) 42 – 17/ 2018, datë 11.04.2023, lidhur me kërkesën e ish – subjektit të rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr.6, datë 28.02.2019.
 6. Njoftim i KPA-së datë 01.02.2024 për shqyrtimin në dhomë këshillimi të çështjes (JR) 42 – 17 /2018, datë 11.04.2023, që i përket kërkesës së paraqitur nga ish- subjekti i rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit nr. 6, datë 28.02.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.
 7. Njoftim i KPA-së për zhvillimin e seancës gjyqësore publike të çështjes me numër regjistri (JR) 42 – 17/ 2018, datë 11.04.2023, lidhur me kërkesën e ish – subjektit të rivlerësimit, znj. Antoneta Sevdari për rishikimin e vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (JR) nr. 6, datë 28.02.2019.
 8. Vendim i KPK-së nr. 42, datë 18.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari, prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.
 9. Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 29.08.2018, kundër vendimit nr. 42, datë 18.7.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari.
 10. Vendim Nr. 6, datë 28.02.2019 i KPA-së (Juridiksion rivlerësimi) - Për shqyrtimin e vendimit nr. 42 datë 18.07.2018 të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari.
 11. Vendim nr.47 i KLP-së datë 19.03.2019 "Për deklarimin e mbarimit të mandatit si anëtar i KLP-së për znj.Antoneta Sevdari, për shkak të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës".
 12. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës, Znj.Antoneta Sevdari në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
 13. Skeda e Pasurisë e znj. Antoneta Sevdari, publikuar nga Reporter.al.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,