Anita Jella

Emër Mbiemër
Anita Jella
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore/drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. (konfirmuar nga KPA datë me Vendim nr.2 date 15.02.2022)
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 9 maj 2018 - aktualisht - Caktuar përkohësisht drejtuese e Prokurorisë së Durrësit.
• 2008 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
• 2007 - 2008 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
• 01.10.2001 - 2007 - Prokurore në Prokurorinë Librazhd.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.07.1999 - Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Cikli 4-vjeçar.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Certifikata të ndryshme trajnimi.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 221 datë 10.12.2019 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
• Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 25.02.2020 Kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella.
Vendim i KPA-së Nr. 2/2022 (JR), datë 15.02.2022, përfshirë mendimet e pakicës, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012 - 31.12.2012- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2013 - 31.12.2013- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2014 - 31.12.2014- Vlerësuar "Shumë mirë' prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2015 - 31.12.2015- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
01.01.2016 - 31.12.2016- Vlerësuar "Shumë mirë" prej Prokurorisë Durrës.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Anita Jella
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së Nr: 221 datë 10.12.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
 2. Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 25.02.2020 - Kundër vendimit nr. 221, datë 10.12.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Jella
 3. Vendim i KPA-se Nr. 2/2022 (JR) datë 15.02.2022, përfshirë mendimet e pakicës; subjekti i rivlerësimit Anita Jella.
 4. Skeda e pasurisë e znj. Anita Jella, publikuar nga Reporter.al.
 5. Vendim i KLP-së nr. 137, datë 16.07.2019 "Për miratimin e listës për renditjen e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar".
 6. Vendim i KLP-së nr.285, datë 17.12.2020 "Për miratimin e listës së kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorive të Juridiksionit të Përgjithshëm".
 7. Vendim i KLP-së nr. 299, datë 23.12.2020 "Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi të shpallur me vendimin nr.285, datë 17.12.2020, i ndryshuar, të KLP-së".
 8. Vendim i KLP-së nr. 301, datë 23.12.2020 "Për caktimin me short të relatorit për procedurën e verifikimit të pasurisë dhe figurës për kandidatët që kanë kandiduar për pozicion drejtuesi të shpallur me vendimin nr. nr.285, datë 17.12.2020, i ndryshuar, të KLP-së".
 9. Vendim i KLP-së nr. 128, datë 27.04.2021 "Mbi verifikimin e pasurisë dhe të figurës për prokuroren Anita Jella, kandidate për pozicionin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës".
 10. Vendim i KLP-së nr. 156, datë 18.05.2021 "Për miratimin e rënditjes së kandidatëve për pozicionin vakant të drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës".
 11. Vendim i KLP-së nr. 172, datë 25.05.2021 "Për caktimin e znj. Anita Jella në pozicionin e drejtueses së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës".
 12. Vendim i KLP-së nr. 321, datë 20.11.2023 "Për miratimin e listës së kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posacme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të cilët plotësojnë kushtet ligjore".
 13. Prezantimi i kandidatëve për Prokuror në SPAK përpara KLP - Anita Jella
 14. Vendim nr.108 i KLP-së datë 12.06.2019 - Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Anita Jella
 15. Vendim nr.94 i KLP-së datë 10.04.2020 - Për miratimin e heqjes dorë nga kandidimi për tu emëruar prokuror në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar të znj.Anita Jella
 16. Procesverbal Nr.52 i KLP-së datë 10 Prill 2020
 17. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Anita Jella datë 26.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu, këtu,