Erjon Muharremaj

Emër Mbiemër
Erjon Muharremaj
Data e emërimit fillestar
2018-02-02
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish -Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor (Perfunduar Mandati si anetar prane KLGJ-se).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2018 – vijim - Anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor
• 2012 – vijim - Lektor – E Drejta e Bashkimit Evropian, Shkolla e Magjistraturës, Rruga e Elbasanit, Tiranë.
• 2008 – 2018 - Lektor – 1. E Drejta Ndërkombëtare Publike; 2. Marrëdhënie Ndërkombëtare, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga Milto Tutulani, Tiranë.
• 2015 – 2016 - Ekspert Ligjor, UNICEF Albania, Rruga Skënderbej, Tiranë.
• 2009 – 2010 - Drejtor Ekzekutiv. Qendra Europiane, Organizatë Jo-Fitimprurëse
• 2009 – 2010 - Koordinator Projekti, Zyra e Informacionit të Këshillit të Europës, Pallati i Kulturës, Sheshi “Skënderbej”, Tiranë.
• 2007 – 2008 - Ekspert Ligjor Kombëtar, Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë (OSBE), Prezenca në Shqipëri,
• 2006 – 2007 - Ekspert ligjor, Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Rruga Vaso Pasha, Nr. 20, Tiranë.
• 2004 – 2006 - Asistent Mësues Dygjuhësh, Selhurst High School, The Crescent, Croydon CR0 2HN, United Kingdom.
• 2000 – 2004 - Kërkues shkencor, Westminster Law School, 4 Little Titchfield Street, London W1W 7UW, United Kingdom.
• 1998 – 2000 - Asistent ligjor dhe përkthyes, Lambeth Education Directorate, International House, Canterbury Crescent, London SW9 7QE, United Kingdom.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2010 – 2014 - Doktor i Shkencave (Dr.), Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
• 2010 – 2012 - Master Ekzekutiv, Central European University, Budapest, Hungari.
• 2004 – 2005 - Master (LLM/MA), University of Westminster, London, United Kingdom.
• 1994 – 1998 – Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga Milto Tutulani, Tiranë.


Punime Shkencore
• "Challenges of the Albanian Legislation on the Protection of Biodiversity", Erjon Muharremaj,Faculty of Law, University of Tirana, Albania, Environment and Ecology Research 4(2): 79-87, 2016
• "The Approximation Of The Policies And Legislation On Forestry In Albania With The Acquis Communautaire", Erjon Muharremaj, SEE Law Journal, Vol. 1 No. 1, pp. 73-84, January 2014.
• Ndikimi i te Drejtes Nderkombetare te mjedisit ne legjislacionin shqiptar. - Disertacion per mbrojtjen e grades shkencore "Doktor" Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Tirane 2014.
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Erjon Muharremaj
Dokumenta te tjera
  1. Challenges of the Albanian Legislation on the Protection of Biodiversity", Erjon Muharremaj,Faculty of Law, University of Tirana, Albania, Environment and Ecology Research 4(2): 79-87, 2016
  2. The Approximation Of The Policies And Legislation On Forestry In Albania With The Acquis Communautaire", Erjon Muharremaj,SEE Law Journal, Vol. 1 No. 1, pp. 73-84, January 2014.
  3. Ndikimi i te Drejtes Nderkombetare te mjedisit ne legjislacionin shqiptar. Disertacion per mbrojtjen e grades shkencore "Doktor" Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes, Tirane 2014.
  4. Vendimi Kuvendit nr. 18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.
  5. Vendim i KLGJ-së Nr. 13, datë 18.01.2019 - Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor
  6. Vendim i KLGJ-së Nr. 15, datë 22.01.2019 - Mbi Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Vlerësimin Etik dhe Profesional në Kuadër të Procesit të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve
  7. Vendim i KLGJ-së Nr. 19, datë 29.01.2019 - Mbi Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë
  8. Vendim i KLGJ-së Nr. 53, datë 27.03.2019 - Për Caktimin e Anëtarëve Zëvendësues në Komisionin e Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve Kundër Vendimeve të Kryeinspektorit të Ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë, për Arkivimin e Ankesës ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari
  9. Vendim i KLGJ-së Nr. 171, datë 28.05.2020 - Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankimeve kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Gjyqtari
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,