Enkeleda Osmani (Xhengo)

Emër Mbiemër
Enkeleda Osmani (Xhengo)
Data e emërimit fillestar
2004-10-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës Parë Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2004 - aktualisht - Prokurore pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës Parë Durrës.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
09.07.2002 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
2001-2004 Magjistraturë, Shkolla e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
• Vendim i KPK-së Nr: 275 datë 20.07.2020
- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Enkeleda Osmani (Xhengo), prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2012-31.12.2012 Shumë Mirë (Prokuroria Durrës).
01.01.2013-31.12.2013 Mirë (Prokuroria Durrës)
01.01.2014-31.12.2014 Shumë Mirë (Prokuroria Durrës)
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Durrës)
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Durrës)
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,