Edlira Petri

Emër Mbiemër
Edlira Petri
Data e emërimit fillestar
2002-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
07.05.2010 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
30.04.2007-07.05.2010 - Gjyqtare në Gjykatëne Apelit Shkodër.
21.10.2002-30.04.2007 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
01.10.2001-21.10.2002 - Stazh Profesional/ Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.262, datë 17.06.2020, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Znj. Edlira Petri, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 262, datë 17.06.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Edlira Petri me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,