Alkelina Gazidedja

Emër Mbiemër
Alkelina Gazidedja
Data e emërimit fillestar
1996-02-08
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
Shkarkuar nga KPA me Vendimin Nr. 35, datë 23.11.2021, duke ndryshuar vendimin e KPK, për konfirmim në detyrë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 - 23.11.2021 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
23.08.1996 -04.11.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
08.02.1996 - 23.08.1996 - Ndihmës Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
11.07.1995 - Cikli 4vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2006-2008 - Master Shkencor Civil, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, rrëzuar vendimi nga KPA, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr.273, datë 10.07.2020 i KPK-së, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit znj. Alkelina Gazidedja, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
- Njoftim i IKP-së (Komisioner Darjel Sina) për Ankimin e vendimit Nr. 273, datë 10.07.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alkelina Gazidedja.
- Vendim i KPA-së Nr. 35, datë 23.11.2021, përfshirë mendimet paralele, ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.273/2020 të KPK-së dhe shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit Alkelina Gazidedja.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,