Aida Veizaj (Hajnaj)

Emër Mbiemër
Aida Veizaj (Hajnaj)
Data e emërimit fillestar
2020-07-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtore e Byrosë Kombëtare të Hetimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Gusht 1991 - Dhjetor 1992- Hetues në Hetuesinë e Rrethit Fier
Dhjetor 1992 Gusht 1995- Oficere e Policisë Gjyqësore, Komisariati i Policisë Fier
Gusht 1995 - Janar 1997- Oficere e Policisë Gjyqësore, Prokuroria e Rrethit Fier
Qershor 1998 - Gusht 2000- Juriste, Agjencia e Prokurimit Publik, Këshilli i Ministrave
Gusht 2000 - Dhjetor 2004- Juriste, Drejtoria Juridike dhe e Përfaqësimit Ligjor, Ministria e Rendit Publik
Shtator 2007- Nëntor 2013- Shefe e Sektorit të Përpunimit të të Dhënave dhe Mbështetjes, Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
Dhjetor 2013 - 28 Prill 2017- Shefe e Sektorit të Hetimit të Pastrimit të Parave, Drejtori për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
28 Prill 2017 - 14 Shkurt 2018- Drejtore e Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.
14 Shkurt 2018 - 04 Janar 2019- Drejtor i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin dhe Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.
04 Janar 2019 - 2020- Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

Eksperienca të tjera

Tetor 2001 - Janar 2002- Lektore e jashtme, Departamenti i të Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Qershor 2004 - Korrik 2005- Anëtare e grupit të punës për hartimin e draftit të ligjit Nr.9205, dt.15. 03. 2004 "Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë".
Janar 2005 - Tetor 2007, Nëntor 2013- Anëtare e Grupit të Punës për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë" në Konsorciumin Nclërkombëtar.
Janar 2006 - Mars 2006- Anëtare e grupit të punës për përgatitjen e manualit dhe krijimin e mekanizmit efektiv për në fushën e mbrojtjes së dëshmitarëve të krimeve të rënda, detrim i vendosur nga këshilli i Europës
Tetor 2007 - 2012- Kryetare e grupit të punës së "Mbrojtjes së Dëshmitarëve, Konsorciumi Ndërkombëtar.
Tetor 2009 - 2014- Lektore në Universitetin "Albanian University", Fakulteti i Drejtësisë.
2008 - 2010- Anëtare e grupit të punës për hartimin e draftit të ligjit "Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë" dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
Maj 2009 - Shtator 2009- Anëtare e grupit të punës për përgatitjen e Procedurave Standarte të Punës, "Për hetimin e krimeve".
2016 2017- Përfaqësuese e Policisë së Shtetit Shqipëtar dhe Pikë Kontakti në Projektin IPROCEDS, për hetimin e pastrimit të parave nëpërmjet internetit ( larguar pas transferimit në detyrë tjetër).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1983 -1987 - Shkolla e Mesme e Përgjithshme "Muharrem ÇoIlaku" Pogradec.
1987 - 1991- Diplomuar "Jurist" Universiti i Tiranës, Fakulteti Juridik.
2006 -2008- Master në të Drejtën Civile, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit
- Licenca e Avokatit, e lëshuar nga Dhoma e Avokatëve.
03 03.2005 - 3.03.2005- Diplomë, Kurs "Lufta kundër krimit të organizuar", Kajro, Egjipt.
18.04.2006 -14.07.2006- Diplomë, Kurs "Për Oficerët e Lartë të Policisë", Akademia e Policisë, Tiranë.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim Nr. 13 i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit datë 21.02.2020 për subjektin e vlerësimit Znj. Aida Veizaj, me funksion Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,