Anita Mici

Emër Mbiemër
Anita Mici
Data e emërimit fillestar
2005-09-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Durrës. (Shkarkuar sipas vendimit nr. 7/2023 (JR), datë 23.02.2023; subjekti i rivlerësimit Anita Mici).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
25.04.2016 - 23.02.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Durrës.
01.04.2010 - 25.04.2016 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës
27.09.2005 - 01.04.2010 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
17.09.2004 - 27.09.2005 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës (Stazh profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
10.07.1999 - Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.287, datë 04.08.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Mici.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 287, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Anita Mici.
- Vendim Nr. 7/2023 (JR) datë 23.02.2023; subjekti i rivlerësimit Anita Mici.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,