Genti Shala

Emër Mbiemër
Genti Shala
Data e emërimit fillestar
1995-03-30
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Anëtar Zëvendësues në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED) për vitin 2023.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.05.2010 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
• 01.01.2023 - aktualisht ( deri më 31.12.2023) - Anëtar Zëvendësues i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
07.02.2007-19.05.2010 - Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve KQZ.
11.06.2004 - 07.02.2007 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
29.07.1998 - 11.06.2004 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
30.03.1995 - 29.07.1998 - Ndihmës Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Malësi e Madhe.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
29.06.1994 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.286, datë 04.08.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala.
- Vendimi i KPA-se Nr. 30/2021 (JR) datë 11.10.2021, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Genti Shala.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,