Vojsava Osmanaj

Emër Mbiemër
Vojsava Osmanaj
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Gjykatës së Lartë.
Emëruar me Dekretin nr. 185, datë 3.8.2023 të Presidentit të Republikës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
03.08.2023 - aktualisht - Anëtare e Gjykatës së Lartë.
18.11.2016 - 03.08.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Shkodër.
18.03.2013 - 18.11.2016 - Inspektore pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
25.03.2009 - 18.03.2013 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
05.10.2007 - 25.03.2009 - Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.(Stazh profesional).

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
05.07.2005 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
-----------------------------------------------------
- Çertifikata trajnimi të ndryshme.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 291, datë 04.09.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Vojsava Osmanaj.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 291, datë 4.9.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vojsava Osmanaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2013-2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Vojsava Osmanaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 161, datë 18.05.2020 "Për Caktimin e Gjyqtarëve Për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku Ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme".
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 324, datë 30.12.2019 "Për Ndryshimin e Pjesshëm të Vendimit Nr.285, datë 16.12.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Mbi Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionet në Mënyrë të Përhershme”.
 3. Dekret i Presidentit të Republikës së Shqipërisë z.Bujar Nishani Nr. 9825, datë 08.11.2016 "Për emërimin e znj. Vojsava Osmanaj, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër".
 4. Program i KLGJ për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2020.
 5. Lista fituese e kandidatëve për gjyqtar në Shkollën e Magjistraturës për vitin shkollor 2005-2006 dhe që u diplomuan në vitin 2008.
 6. Njoftim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit datë 04.09.2020 për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Vojsava Osmani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër.
 7. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Vojsava Osmanaj, gjyqtare.
 8. Vendim i KPK-së nr. 291, datë 04.09.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Vojsava Osmanaj.
 9. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 291, datë 4.9.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Vojsava Osmanaj.
 10. Skeda e Pasurisë e znj. Vojsava Osmanaj, publikuar nga Reporter.al.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 105, datë 25.03.2022 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidatja znj. {…} të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicione të lira në fushën e të drejtës civile, të shpallura me vendimet nr.536 dhe nr.537, datë 17.11.2021, të këshillit të lartë gjyqësor, vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit për këto dy pozicione, dhe përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative të shpallur me vendimin nr. 535, datë 17.11.2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 12. Njoftim për shtyp i KLGJ-së datë 14.06.2023 "Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë".
 13. Dekret i Presidentit të Republikës "Për emërim gjyqtari".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,