Elona Toro (Stavri)

Emër Mbiemër
Elona Toro (Stavri)
Data e emërimit fillestar
2000-05-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
18.11.2016 e në vazhdim- Gjyqtare, Gjykata e Apelit Tiranë.
13.05.2000 -08.11.2016- Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
30.03.1995 -13.05.2000 -Ndihmës Gjyqtare, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.06.1994 Cikli 4-vjeçar, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.264 datë 17.06.2020 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Firdes Shuli-Kryesuese, Pamela Qirko - Relatore, Etleda Çiftja -Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Znj. Elona Toro, me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë mirë
2007-2009 Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,