Ramiz Lala

Emër Mbiemër
Ramiz Lala
Data e emërimit fillestar
1993-11-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.10.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
04.11.2013 - 16.10.2023 - Kryetar/ Gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.
24.11.2010 - 04.11.2013 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet (Jashtë Sistemit).
08.02.1996 - 11.07.1998 - Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
01.07.1994 - 11.07.1998 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.
24.11.1993 - 01.07.1994 - Ndihmës Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Has.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.06.1994 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.190, datë 26.07.2019 për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.
- Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 03.10.2019 kundër vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala.
- Vendim i KPA-së nr. 18/2021 (JR) datë 12.07.2021, përfshirë mendimin e pakicës, për subjektin e rivlerësimit Ramiz Lala.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
janar - dhjetor 2014 - Vlerësuar "Shumë mirë".

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,