Petrit Çano

Emër Mbiemër
Petrit Çano
Data e emërimit fillestar
1997-12-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues i përkohshëm/Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
10.01.2024 - aktualisht - Drejtues/Gjyqtar i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër. (Caktuar përkohësisht).
01.05.2023 - 10.01.2024 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2008 - 01.05.2023 - Prokuror/Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
07.12.2000 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë.
01.04.2008 - 2015 - Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lushnje.
15.01.2016 - Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
19.09.1995- Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
15.01.1985- Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 183, datë 19.07.2019 për konfirmimin në detyrë të subjektit rivlerësimit z. Petrit Çano, prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
- Njoftim i IKP-së për Ankimin e vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano.
- Vendim i KPA-së Nr. 27/2021 (JR) ku është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit të KPK-së 183/2019 për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2013-31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Lushnjë).
01.01.2014-31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Lushnjë).
01.01.2015-31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Lushnjë).
01.01.2016-31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë Mirë" (Prokuroria Krujë).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
CV
Shkarko CV Petrit Çano
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-së nr. 183 datë 19.07.2019 për subjektin e rivlerësimit: Z. Petrit Çano, prokuror/drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë
 2. Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 03.10.2019 kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano
 3. Parashtrimet e çështjes datë 27.4.2021 - IKP.
 4. Parashtrimet e çështjes datë 3.6.2021 - IKP.
 5. Parashtrimet e çështjes datë 9.7.2021 - IKP.
 6. Bisedimet përfundimtare 14.9.2021 - IKP.
 7. Skeda e Pasurisë e z. Petrit Çano, publikuar nga Reporter. al.
 8. Vendim i KLP-së nr. 82, datë 24.04.2023 "Për transferimin e përhershëm pa pëlqim të prokurorëve nga prokuroritë pranë Gjykatave të Shkallëve të Para të cilat shkrihen për efekt ristrukturimi".
 9. Vendim i KLP-së nr. 1, datë 09.01.2024 "Për caktim të përkohshëm".
 10. Kthim Përgjigje në email nga KLP datë 23.05.2024 "Për vendosjen në dispozicion të listës emërore të drejtuesve dhe zv.drejtuesve të prokurorive".
 11. Vendim i KPA-se Nr. 27/2021 (JR) datë 21.09.2021; subjekti i rivlerësimit Petrit Çano
 12. Formular Vetëdeklarimi i z. Petrit Çano datë 13.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 13. Njoftim për media i KLP-së datë 03.07.2023.
 14. Vendim i KLP-së nr. 43, datë 12.04.2024 "Për caktim të përkohshëm".
 15. Njoftim për median i KLP-së mbi zhvillimin e mbledhjes plenare datë 09.07.2024, ku ndër të tjerat është vendosur: Zoti Petrit Çano të ushtrojë përkohësisht funksionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Gjirokastër.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,