Dritan Peka

Emër Mbiemër
Dritan Peka
Data e emërimit fillestar
2000-02-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Prokuror/Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, Shkarkuar nga KPA datë 22.10.2020.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.02.2000 - 2008- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Tiranë
20.11.2008 - Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë
2015- Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

• Z. Dritan Peka me anë të Vendimit të KPK-së nr.112 datë 04.03.2019 u konfirmua në detyrë si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
• Për këtë Vendim të KPK-së pati Ankim nga Komisioneri Publik Darjel SINA, datë 19.04.2019.
• Në datën 22.10.2020 KPA vendosi ndryshimin e vendimit nr.112, datë 04.03.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Z. Dritan Peka.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.07.1997 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
- Shkarkuar nga Detyra nga KPA në datën 22.10.2020
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 112 datë 04.03.2019 për subjektin e rivlerësimit: Z. Dritan Peka, me detyrë prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik Darjel SINA, datë 19.04.2019 kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Tiranë).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria e Apelit Tiranë).
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,