Erjon Çela

Emër Mbiemër
Erjon Çela
Data e emërimit fillestar
2014-01-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.02.2021 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
14.10.2020 e 11.02.2021 -Gjyqtar, Gjykata e Apelit Shkodër.
Gjyqtar në Skemë Delegimi-Gjykata e Apelit Shkodër
12.03.2019-14.10.2020-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë.
13.06.2018-12.03.2019-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
23.01.2014-23.06.2018- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit GjyqësorTropojë.
10.11.2011-23.01.2014 -Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
08.07.2008 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
2012 Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,