Erjon Çela

Emër Mbiemër
Erjon Çela
Data e emërimit fillestar
2014-01-23
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.02.2021 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
14.10.2020 - 11.02.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Gjyqtar në Skemë Delegimi - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër.
12.03.2019-14.10.2020 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë.
13.06.2018-12.03.2019 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kukës.
23.01.2014-23.06.2018 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë.
10.11.2011-23.01.2014 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec (Stazh Profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2012 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
08.07.2008 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 302, datë 02.10.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Çela.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 302, datë 2.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Çela.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Erjon Çela
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i Këshillit të Lartë Gjyqësor mbi kandidaturat e paraqitura në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat e posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar.
 2. Njoftim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit datë 02.10.2020 për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Erjon Çela, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë.
 3. Rezultatet përfundimtare të provimit të pranimit në Shkollën e Magjistraturës, profili gjyqtar dhe prokuror 2009 - 2010.
 4. Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 27.03.2019 për miratimin e projektvendimit “Për ndryshimin e vendimit nr. 35, datë 19.02.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 5. Vendim i KLGJ-së nr 35, DATË 19.02.2019 për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme.
 6. Vendim i KLGJ-së nr. 50, datë 11.02.2021 “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë, të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 7. Vendim i KPK-së nr. 302, datë 02.10.2020, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Çela.
 8. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 302, datë 2.10.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Erjon Çela.
 9. Vendim i KLGJ-së nr. 166, datë 16.04.2021 "Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {…}".
 10. Vendim i KLGJ-së nr. 136, datë 01.04.2021 "Për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim gradimi, të gjyqtarit {...}, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 11. Vendim i KLGJ-së nr. 137, datë 01.04.2021 "Për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim gradimi, të gjyqtarit {...}, për vitin 2019".
 12. Vendim i KLGJ-së nr. 429, datë 14.10.2020 "Për caktimin e gjyqtarit të skemës së delegimit z.{....} në Gjykatën e Apelit Shkodër".
 13. Vendim i KLGJ-së nr.206, datë 18.06.2020 “Për verifikimin e plotësimit nga kandidati z. {…} të katër kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 93, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit”.
 14. Vendim i KLGJ-së nr. 46, datë 12.03.2019 “Për deklarimin e përfundimit të periudhës së transferimit të përkohshëm dhe kthimin në pozicionin e mëparshëm”.
 15. Vendim i KLGJ-së nr. 167, datë 16.04.2021 “Për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit, për gjyqtarin z. {…}”.
 16. Vendim i KLGJ-së nr. 166, datë 16.04.2021 “Për ngritjen në detyrën e gjyqtarit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar të z. {…}”.
 17. Skeda e Pasurisë e z. Erjon Çela, publikuar nga Reporter.al.
 18. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Erjon Çela, gjyqtar.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,