Amarildo Laçi

Emër Mbiemër
Amarildo Laçi
Data e emërimit fillestar
2016-03-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15 Mars 2016- gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit

• Z. Amarildo Laçi aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi ka kërkuar mbarimin e statusit të magjistratit nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes, duke shpjeguar dhe arsyet e tij.
Kërkesa është bazuar në nenin 65/1, të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
• Me anë të vendimit të KPK-së nr.268 datë 29.06.2020 procesi i rivlerësimit për Z. Amarildo Laçi është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Amarildo Laçi i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar Jurist në Universitetin e Tiranës
Punime Shkencore
Equality at Work and Discrimination in Employment and Occupation
PhD Candidate, Faculty of Law, UT, Amarildo Laçi
Vol. 7 No.2
May 2017
Kualifikime te veçanta
- Shkolla e Lartë e Magjistraturës
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i i KPK Nr: 268 Data e vendimit: 29.06.2020 .
Subjekti i rivlerësimit: Z. Amarildo Laçi, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006 - Vlerësuar Shumë Mirë
2007 - 2009- Vlerësuar Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë displinore në fuqi
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,