Alaudin Malaj

Emër Mbiemër
Alaudin Malaj
Data e emërimit fillestar
1993-12-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 20.12.1993- gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë
- 2006 - 2011- gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
- 04.11.2011 - 2015- kryetar i Gjykatës së Apelit Tiranë
- 2016 - 2020 - gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

• Z. Alaudin Malaj aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi në datë 30.07.2018 ka kërkuar mbarimin e statusit të magjistratit nëpërmjet paraqitjes së dorëheqjes, duke shpjeguar edhe arsyet e tij.
Kërkesa është bazuar në nenin 65/1, të ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
• Me anë të vendimit të KPK-së nr.294 datë 15.09.2020 procesi i rivlerësimit për Z. Alaudin Malaj është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi Z. Alaudin Malaj i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.
• Paraqitur ankim prane KPA nga Subjekti i rivlersimit me pretendimin qe te cilat lidhen me shkeljet procedurale te kryera nga ana e KPK-se gjate shqyrtimit te ceshtjes.
KPA eshte shprehur me Vendimin Nr. 7/2021 (JR) datë 23.02.2021 per lënien në fuqi të vendimit nr. 294, datë 15.09.2020, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit duke mospranuar ankimin e subjektit te rivlersimit.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Disertacioni me temë ‘SISTEMET E SIGURIMIT SOCIAL NË EVROPË, VËSHTRIM KRAHASUES
Punime Shkencore
Disertacioni me temë ‘SISTEMET E SIGURIMIT SOCIAL NË EVROPË, VËSHTRIM KRAHASUES’
Udhëheqës Shkencor: Prof.Asoc Zhaklina Peto
Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Civile
Korrik 2015
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i i KPK-së nr.294 datë 15.09.2020 .
Subjekti i rivlerësimit: Z. Alaudin Malaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006 - Vlerësuar Shumë Mirë
2007 - 2009- Vlerësuar Shumë Mirë
Vlerësim si Kryetar
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë displinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,