Gjin Gjoni

Emër Mbiemër
Gjin Gjoni
Data e emërimit fillestar
1993-10-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë (Dorëhequr) , Procesi i rivlerësimit është ndërprerë
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
20.10.1993 - 2008- gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
12.06.2009- gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
2014- Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë

• Z. Gjin Gjoni aktualisht nuk e ushtron detyrën si gjyqtar pasi në datë 30.07.2018 ka kërkuar mbarimin e statusit të magjistratit nëpërmjet dorëheqjes.
•KLGj-ja, bazuar në kërkesën për dorëheqje të bërë nga subjekti i rivlerësimit, me vendimin nr. 265, datë 30.7.2020, ka vendosur deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për z. Gjin Gjoni.
• Me anë të vendimit të KPK-së nr.300 datë 30.09.2020 procesi i rivlerësimit për Z. Gjin Gjoni është ndërprerë.
• Gjithashtu me anë të këtij vendimi z.Gjin Gjoni i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i i KPK-së nr.300 datë 30.09.2020 .
Subjekti i rivlerësimit: Z. Gjin Gjoni, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005 - 2006 - Vlerësuar Shumë Mirë
2007 - 2009- Vlerësuar Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masë displinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,