Brunilda Kadi

Emër Mbiemër
Brunilda Kadi
Data e emërimit fillestar
2003-11-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2021 - aktualisht - Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.
• 12.12.2018 - 2021 - Anetare e Keshillit te Larte Gjyqesor.
• 14.12.2015 - 11.12.2018 - Anetare e Keshillit te Larte te Drejtesise.
• 2011 - 2018 - Gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.
• 2003 - 2011 - Gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Fier.
• 2002 - 2003 - Gjyqtare ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Elbasan.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1999-2003 - Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures, Profili Gjyqtar,
Tema e mbrojtur ne vitin e dyte te shkolles: Llojet e shoqerive tregtare, drejtimi i tyre dhe konfliktet ne kete fushe.
• 2000 - 2001 - Lado International College, Washington DC – USA .
• 1995-1999 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------
• Vizit studimore prane Keshillit te Larte te Drejtesise Portugali. Lisbon, Portugali, 21-25.05.2018.
• Pjesemarrese si perfaqesuese e KLD ne mbledhjen e III te ENCJ, Cilesia e Drejtesise. Bruksel, Belgjike 15.12.2017.
• Seminar per Standartet Nderkombetare te se Drejtes se Punes per Gjyqtaret, Torino, Itali 13-15 shtator 2017.
• Vizite studimore per njohjen e ligjit te falimentit dhe zbatimin e tij nga Gjykatat Gjermane. Berlin, Gjermani, 5-9.06.2017.
• Vizite studimore per njohjen e sistemit gjyqesor te shtetit te Norvegjise. Oslo, Norvegji 28.09-02.10.2016.
• Pjesemarrese si perfaqesuese e KLD ne Konferencen Rajonale te Ballkanit Perendimor, per Sistemet e Menaxhimit te Punes se Gjykatave. Budva- Mal i Zi, 18.8.05.2016.
• Pjesemarrese si perfaqesuese e KLD ne mbledhjen permbyllese te ENCJ, Pavaresia dhe Pergjegjesia. Barcelone, Spanje 11-.12.04.2016.
• Bashkepunimi gjyqesor ne BE ne fushen e te drejtes civile, tregtare dhe familjare. Bruksel , Belgjike, 16-17.10.2008.
• E drejta tregtare e Bashkimit Europian, Prage, Ceki, 09-13.06.2008
• Ligji dhe arbitrazhi, Kajro, Egjipt, 09-19.03.2008.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK nr. 57, datë 01.08.2018, për subjektin e rivlerёsimit znj. Brunilda Kadi, gjyqtare pranё Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 57, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Brunilda Kadi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Brunilda Kadi
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 57, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Brunilda Kadi.
 2. Skeda e Pasurisë e znj. Brunilda Kadi, publikuar nga Reporter. al.
 3. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", Brunilda Kadi, gjyqtare.
 4. Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr. 242, datë 12.12.2018.
 5. Provesverbal Mbi rezultatet e votimit per zgjedhjen e anëtarit(ëve) të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
 6. Vendim i KPK-së nr. 57, datë 01.08.2018, për subjektin e rivlerësimit znj. Brunilda Kadi.
 7. Vendim i KLGJ-së nr. 13, datë 18.01.2019 "Mbi Ngritjen dhe Përbërjen e Komisoneve të Përhershme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 8. Vendim i KLGJ-së Nr. 19, datë 29.01.2019 "Mbi Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë".
 9. Vendim i KLGJ-së Nr. 66, datë 06.02.2020 "Për Përbërjen e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve Ligjore të Pranimit në Provimin e Pranimit në Shkollën e Magjistraturës, për Vitin Akademik 2020- 2021, të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë".
 10. Vendim i KLGJ-së Nr. 317, datë 19.12.2019 "Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e një plani Veprimesh Lidhur me Reduktimin e Çështjeve të Prapambetura dhe Rritjen e Efikasitetit në Gjykatën e Lartë".
 11. Vendim i KLGJ-së Nr. 318, datë 19.12.2019 "Për Ngritjen e Komisionit të Përkohshëm për Hartimin e Rregullores së Brendshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,