Brunilda Kasmi

Emër Mbiemër
Brunilda Kasmi
Data e emërimit fillestar
2000-05-13
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
13.05.2000 - 30.04.2018- gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

• Znj. Brunilda Kasmi nuk e ushtron më pozicionin e saj si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë pasi në datën 30.04.2018 ka dhënë dorëheqjen.
• Këshilli i Lartë i Drejtësisë, pasi mori në shqyrtim këtë kërkesë, vendosi të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për shkak të dorëheqjes së gjyqtares Brunilda Kasmi, mbështetur në nenet 63,64 dhe 160, pika 1, germa “a”, të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
•Me kërkesën nr. 1136/1, datë 24.05.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vendiminr. 30, datë 07.05.2018, i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, u vu në dispozicion më datë 01.06.2018.
• Me anë të Vendimit të KPK-së nr. 8 datë 23.03.2018 u vendos:
- Ndërpreja e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, znj.Brunilda Kasmi.
- Deklarimi i humbjes së drejtës të subjektit të rivlerësimit për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 28 datë 25.06.2018 . Subjekti i rivlerësimit: Znj. Brunilda Kasmi gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,