Merita Xhani

Emër Mbiemër
Merita Xhani
Data e emërimit fillestar
1994-03-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës (Dorëhequr), Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.03.1994 - 08.02.2018- Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës

• Znj. Merita Xhani nuk e ushtron më pozicionin e saj si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës pasi në datën 08.02.2018 ka dhënë dorëheqjen.
• Këshilli i Lartë i Drejtësisë, pasi mori në shqyrtim këtë kërkesë, vendosi të deklarojë mbarimin e statusit të magjistratit, për shkak të dorëheqjes së gjyqtares Merita Xhani, mbështetur në nenet 63, 64 dhe 160, pika 1, germa “a”, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.
• Me kërkesë nr. 1136/1, datë 24.05.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vendimi nr. 29, datë 07.05.2018, i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, u vu në dispozicion më datë 01.06.2018.
• Me anë të Vendimit të KPK-së nr. 38 datë 25.07.2018 u vendos:
- Ndërpreja e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, znj.Merita Xhani.
- Deklarimi i humbjes së drejtës të subjektit të rivlerësimit për t’u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
• Për këtë Vendim të KPK-së nuk ka pasur Ankim nga IKP.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 38 datë 25.07.2018 .
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Merita Xhani gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,